Tjänster

Individ


Följande behandlingar och metoder erbjuds i individuella samtalskontakter med vuxna och ungdomar:


KBT (Kognitiv Beteendeterapi) är ett samlingsnamn för psykoterapier där vi tränar på att förändra och använda oss av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Fokus i KBT ligger på samspelet både mellan individen och omgivningen och mellan en individs tankar, beteenden och känslor. En behandling enligt KBT kan struktureras på olika sätt beroende på aktuell problematik och behov. Det finns en bred verktygslåda i KBT som skapar goda förutsättningar för att arbeta på ett sätt som passar just dig. Vid kognitivt arbete med tankar får du hjälp att undersöka, medvetandegöra, hitta förhållningssätt till, och ibland förändra, destruktiva tankemönster med hjälp av olika tekniker. I arbetet med beteenden arbetar du med beteendeförändring med hjälp av olika tekniker såsom beteendeaktivering, exponering, färdighetsträning och beteendeexperiment kopplad till aktuell problematik. Då kan även få arbeta med strategier för att medvetandegöra samt ta hand om känslor och kroppsliga reaktioner på mer hjälpsamma sätt.


I ACT (Acceptance and Commitment therapy) (en tredje vågens KBT) arbetar vi med beteendeförändring för att du ska kunna leva ett liv enligt dina värderingar och din längtan. Vi arbetar för ett mer öppet och tillåtande förhållningsätt till tankar och känslor, till livet och till den smärta som där ibland ingår. Beroende på behov och problematik får du lära dig acceptansstrategier, strategier för att få distans till ohjälpsamma tankemönster, öva förmågan till medveten närvaro (mindfulness) och perspektivtagande, samt med värderingar och riktningen framåt i ditt liv. 

Vad metoderna inom KBT-paraplyet har gemensamt är att de är strukturerade och aktiva behandlingsmetoder där behandlare och klient samarbetar enligt en uttalad riktning eller uppsatta mål i enlighet med dina värderingar och behov sin klient. Vi försöker att identifiera, bemöta och ibland hitta nya förhållningssätt till tankar, känslor och beteenden. På så sätt skapas möjligheten till nya sätt att hantera och förhålla sig till upplevda problem, så att dessa inte behöver utgöra ett stort hinder i livet. KBT har ett gott forskningsstöd bland annat för behandling av depressiva syndrom, ångestproblematik och fobier, stress och utmattning, sömnproblematik och beteendeproblematik.


CFT (Compassionfokuserad terapi) är en integrativ behandlingsmetod med fokus på att utveckla ett vänligare förhållningssätt gentemot sig själv. I samtalen arbetar vi aktivt med självkritik, skam och med känsloreglering, samt med att stärka förmågan till medkänsla både med dig själv och med andra.


Personlig utveckling 
En individuell samtalskontakt kan ibland handla om att du behöver stöd eller råd i den livssituation som du befinner dig, att du upplever behov av utveckling inom något livsområde, att du befinner dig i en förändringsprocess eller i ett beslutsfattande som du önskar stöd i; Att kunna hantera livet på bättre sätt för att också kunna uppleva en bättre hälsa och ett större välbefinnande. I en individuell  samtalskontakt kan vi även skapa rum för mer existentiella funderingar, och för större frågor kring tro och liv. 


Psykologiskt stöd i kris och sorg & sorgebearbetning
Vi upplever alla förluster av något slag någon gång i livet. En förlust kan vara en närståendes svåra sjukdom eller dödsfall, en separation eller en större förändring. Sorg är naturliga reaktioner på en förlust som behöver ges plats och utrymme för att kunna tas om hand och bli till en integrerad del av livet. I en samtalskontakt erbjuds du stöd i den mer akuta sorgefasen och/eller stöd i att öppna upp för och möjliggöra en sorgeprocess. 

Sorgebearbetning är en mer strukturerad behandlingsmetod för dig som önskar bearbeta den smärta som olika förluster genom livet har orsakat. I samtalen får du hjälp att identifiera de förluster som har påverkat ditt liv och hjälp att genomföra vad som behövs för att en bearbetning och läkning ska äga rum; för att den sorg som du bär på ska bli lättare att bära. 


Par & Familj


Följande behandlingar och metoder erbjuds till par, föräldrar och familjer: 

Parterapi
IBCT (Integrativ beteendeterapi för par) är en behandlingsmetod för par inom ramen för KBT med fokus på att öka acceptans (eller villighet) samt förståelse för varandra med hjälp av en fördjupad kommunikation. Som en följd av detta kan ni också bli mer öppna och mottagliga för att göra de förändringar som är viktiga för er. Inledningsvis kartläggs hur era relationsproblemen uppstår och hålls vid liv genom en grundlig beteendeanalys. På så vis ges perspektiv på konflikter och dessa görs till ett gemensamt problem som behöver lösas genom samarbete och ömsesidig förståelse. Ofta inträffar då det paradoxala att det som upplevs som problematiskt blir det som för er samman och möjliggör en större närhet på nytt. Vi arbetar med problemlösning, konflikthantering och olika strategier för en fördjupad och mer känslomässigt öppen kommunikation samt övar på mer hjälpsamma bemötanden och beteenden gentemot varandra. IBCT är en behandlingsform som passar för de flesta par, oavsett samlevnadsform eller sexuell läggning. Metoden är användbar  i parrelationer, men även i grupper såsom arbetsgrupper där förståelse och samarbete behöver öka i motsats till konflikter och motsättningar. 


EFT (Emotionellt fokuserad terapi) är en behandlingsmetod för par med utgångspunkt i anknytningsteorin. Ni får arbeta med att återupprätta eller stärka den känslomässiga kontakten i relationen. Många icke-välmående par har fastnat i negativa samspelsmönster, det vill säga sätt att bemöta och kommunicera med varandra, som tenderar att upprepas. Man försöker om och om igen att nå fram till varandra men förstår inte varandras reaktioner och beteenden. När ni som par får hjälp med att se på och förstå ert negativa samspelsmönster utifrån, och kan börja uttrycka era djupare behov och önskemål för varandra, möta varandra med respekt, vara lyhörda och tillgängliga för varandra så kan samspelsmönstret förändras. Detta i sin tur möjliggör en öppenhet, närhet och trygghet som är så grundläggande viktig för oss människor. Detta arbete brukar ge ett resultat som är stabilt och hållbart över tid. 


Rådgivning & Stöd till föräldrar och familjer
Alla familjer stöter på olika utmaningar eller problem. Ofta kan dessa hanteras väl inom familjen men vid andra tillfällen kan det finns behov av ett yttre professionellt stöd eller rådgivning till er som föräldrar eller som familj. Följande situationer kan utgöra exempel på detta; svårigheter med kommunikation och konfliktlösning, svårigheter med barnuppfostran, psykisk eller fysisk ohälsa hos någon i familjen, vid kris och sorgeprocesser, vid förändring eller ombildning av familjen med nya familjekonstellationer. Problemen kan finnas mellan er som föräldrar, mellan förälder och barn, mellan syskon eller mer övergripande i hela familjesystemet. I samtalen är barnperspektivet centralt och vi ser till barnets bästa och barnets behov utifrån utvecklingspsykologisk kunskap. Samtalen utgår från ett hälsofrämjande perspektiv med mål och inriktning att välmående och hälsa hos personerna inom familjen ska öka.


Samtalsstöd till barn och ungdomar vid kris och sorg 
När en familj genomgår en svårare förändring, en kris eller drabbas av en förlust förändras tillvaron på många sätt både för de vuxna och för barnen i familjen. Det viktigaste för ett barn är då att få uppleva närhet och gemenskap, trygghet, att tillvaron så långt det är möjligt får fortsätta såsom normalt, att barnet görs delaktigt och får hjälp till att förstå det som inträffat utifrån sin nivå och sitt perspektiv. Barn reagerar på en mängd olika sätt vid sorg, på sätt som påminner om de vuxnas reaktioner och på mer åldersspecifika sätt relaterat till deras utvecklingsfas. När sorgen tar sig olika uttryck kan det vara svårt att mötas och stötta varandra inom familjen. Som förälder kan det också vara svårt att stötta sitt barn, och se till barnets behov i sorgen då man själv är starkt påverkad av sorgen. Det är då viktigt att barnet erbjuds detta stöd i en vuxen person utanför familjen. Detta kan ibland möjliggöras inom barnets nätverk men ibland finns behov och önskemål om en professionell samtalskontakt. 

Läs gärna mer om sorg hos barn och unga här


Företag - Individ & Grupp

Följande tjänster och insatser erbjuds till företag och organisationer: 

Ledarutveckling 
Lead Forward är en strukturerad metod för ledarutveckling som bygger på feedback från medarbetarna, vilket benämns som feedforward. Metoden har sin grund i ledarskapsmodellen Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd. I Lead Forward är fokus på effektivt ledarskap och därför utgår metoden helt och hållet från de beteenden hos ledaren som är förknippade med detta. Lead forward kan utgöra en enskild utvecklingsinsats för en ledare inom er organisation, som ett underlag för chefscoaching eller handledledning eller i samband med ledarskapsutbildning.


Handledning för personal och arbetsgrupper

       Metodhandledning 

       Processhandledning

Jag har ett samarbete med företaget Lifewise - coaching & consulting (www.lifewise.se) och erbjuder handledningstjänster som deras konsult.  


Konsultation för personal och arbetsgrupper


Utbildningsinsatser 

Mer information följer inom kort.


Samtliga tjänster och metoder erbjuds såväl på plats som digitalt

Burmans psykologbyrå AB, kontakt@burmanspsykologbyra.com
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!